6/2012 ve 21/2014 Sayılı Elektronik Haberleşme Yasasıelektronik haberleşme hizmetlerinin yürütülmesi ve elektronik haberleşme alt yapı ve şebekesinin tesisi ve işletilmesi ile her türlü elektronik haberleşme cihaz ve sistemlerinin imali, ithali, satışı, kurulması, işletilmesi, frekans dahil kıt kaynakların planlaması ve tahsisi ile bu konulara ilişkin düzenleme, yetkilendirme, denetleme ve uzlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesini kapsamaktadır.

6/2012 ve 21/2014 Sayılı Elektronik Haberleşme Yasası’nda yer alan ilgili maddeler:

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlar

Madde 86(1) Kurum tarafından izin verilmedikçe, abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler veya cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgileri yeniden oluşturulamaz, değiştirilemez, kopyalanarak çoğaltılamaz veya herhangi bir amaçla dağıtılamaz.

Madde 86(2) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihaz, sim kart, araç veya gereçlerle, değişiklik yapılması amacına yönelik yazılım, her türlü araç veya gereçlerin ithalâtı, üretimi, dağıtımı veya tanıtımı yapılamaz, bulundurulamaz, aracılık edilemez.

Madde 86(3) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlar ile ilgili alınacak ücretlerin bu Yasaya ekli YEDİNCİ ve SEKİZİNCİ CETVELLERDE öngörülen alt ve üst sınırlar dikkate alınarak belirlenmesi, elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınması,  kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinin engellenmesi ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlar hakkında, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükler yapılır.

Abone ve Cihaz Kimlik Bilgilerinin Güvenliği

Madde 87(1) Bu Yasanın 89’uncu madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, abone kimlik ve iletişim bilgilerini taşıyan özel bilgiler ile cihazların elektronik kimlik bilgilerini taşıyan her türlü yazılım, kart, araç veya gereç yetkisiz ve izinsiz olarak kopyalanamaz, muhafaza edilemez, dağıtılamaz, kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla kullanılamaz

Madde 87(2) Haberleşme sağlayıcı veya adına iş yapan temsilcisine abonelik kaydı sırasında abonelik bilgileri konusunda gerçek dışı belge ve bilgi verilemez.

Madde 87(3) Abonelik için gerekli kimlik belgeleri örneği alınmadan haberleşme sağlayıcı veya adına iş yapan temsilcisi tarafından abonelik kaydı yapılamaz.

Madde 87(4) Abonelik tesisine ilişkin usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle düzenlenir.

Teknik Uyumluluk

Madde 88(1) Haberleşme sağlayıcılar, kayıp, kaçak veya çalıntı cihazlara, elektronik haberleşme hizmeti veremezler.

Ancak, Kurumun MCKS’ında kayıtlı iken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar sadece eşleştirme yapılan abone numaraları ile kullanılmak üzere kullanıma açılır.

Madde 88(2) Haberleşme sağlayıcılar, yukarıdaki (1)’inci fıkrada açıklanan yasal olmayan cihazların haberleşme şebekelerine bağlanmalarını önlemek üzere MCKT sistemlerini Kurumdaki MCKS ile birlikte uyumlu olarak çalışır hale getirmek, bununla ilgili teknik alt yapı ve sisteminin güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak ve aksamaksızın işletmekle yükümlüdürler.

Bilgi ve İhbar Çağrı Merkezi

Madde 89(1) Kurum, bu Yasayla verilen görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı işler için bilgi ve ihbar çağrı merkezi kurabilir. Bu çağrı merkezinin işletilmesini kendisi yapabileceği gibi ihale yoluyla üçüncü kişilere de yaptırabilir.

Madde 89(2) Kurum sistemine kayıtlı olan elektronik kimlik bilgisini haiz cihazı çalınan, yağmalanan, kaybeden veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elinden çıkan kişiler cihazının elektronik haberleşme bağlantısının kesilmesi için öncelikle bilgi ve ihbar çağrı merkezine başvururlar.

Madde 89(3) İhbarların yapılması ve izlenecek yöntem ve ihale ile ilgili usul ve esaslar, Kurumca hazırlanacak, Bakanlıkça sunulacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzükle belirlenir.